Strategische Beheervisie Tiel

29 juli 2021

Tiel
Tiel is een mooie Hanzestad aan de Waal in het centrum van de Betuwe met een karakteristiek centrum, veel werkgelegenheid en een grote hoeveelheid voorzieningen. Tegelijk kent Tiel de nodige uitdagingen. De kwaliteiten van de stad worden niet ten volle benut, onder meer door keuzes in het ruimtegebruik zoals het parkeren aan de Waalkade. Toenemende vergrijzing en het gebrek aan draagkrachtige, hoger opgeleide inwoners leiden tot een gebrek aan economische impulsen. Daarnaast kent de openbare ruimte een ondermaatse kwaliteit, althans qua beleving.

Strategische Beheervisie
Deze uitdagingen wil Tiel krachtig aanpakken. Die krachtige aanpak moet plaatsvinden in de wetenschap dat Tiel over een smalle beurs en beperkte capaciteit beschikt. Het is dan ook van groot belang om heldere, scherpe keuzes te maken. Hierbij staat het belang van de inwoners centraal. Om die reden wordt in de Toekomstvisie van Tiel Publieke waarde als vertrekpunt gekozen. In het verlengde daarvan heeft ViSchi een Strategische Beheervisie op mogen stellen, een kader dat als richtsnoer zal dienen om de ambities van de Toekomstvisie waar te maken.

Een belangrijke basis voor de visie wordt gevormd door het feit dat de openbare ruimte wordt gezien als een integrale maatschappelijke opgave en dat de leefomgeving niet alleen wordt bepaald door fysieke kenmerken, maar dat sociale en economische factoren evenzeer van belang zijn. Daarnaast is publiekswaarde geen resultaat maar een vertrekpunt. Het gaat immers om hoe de inwoners, het bedrijfsleven en de bezoekers de leefomgeving ervaren. Het spreekt hierbij min of meer vanzelf dat hoe dan ook de basis overal op orde moet zijn.

Missie
De overkoepelende visie van Tiel is vertaald naar de doelen en ambities voor de openbare ruimte, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de beoogde ontwikkeling van de stad. In de visie is dit op strategisch niveau uitwerkt en is een doorkijk geboden naar tactisch en operationeel niveau. In de visie staat de volgende missie centraal:

In 2030 zijn we in staat om een hoge publiekswaarde te realiseren in de openbare ruimte, waarbij we wijkgericht maatwerk leveren met de hoogst mogelijke maatschappelijke waarde: Trots op Tiel en haar leefomgeving!

Groeipad
Het beheer moet sturing geven aan de hele levenscyclus van alle kapitaalgoederen. Waar beheer voorheen vooral technisch georiënteerd was, is het creëren van maatschappelijke waarde in het hedendaagse assetmanagement van groot belang. Daarnaast moet het beheer voldoende adaptief zijn om de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke wensen en de ontwikkelingen op het gebeid van onder meer duurzaamheid, klimaatadaptatie en dergelijke een plek te geven.

Het waarmaken van de missie verloopt langs een groeipad. In dat groeipad onderscheiden we 5 hoofddoelen, die ieder hun eigen oriëntatie, dynamiek en inspanning vergen, maar in samenhang zullen worden aangepakt.

  •    De basis op orde
  •    Publiekswaarde staat centraal
  •    De verbinding van fysiek met sociaaleconomisch
  •    Ontwikkelingen als duurzaamheid en de energietransitie zijn actief verbonden
  •    Nieuwe eisen openbare ruimte leiden tot aanpassingen

Deze stappen zullen niet strikt volgordelijk worden gezet. Het proces in de ontwikkeling tot integraal assetmanagement gaat via dit groeipad maar er wordt ook gebruik gemaakt van kansen. Dient zich bijvoorbeeld een interessante ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid aan dan wordt deze direct geïntegreerd in het beleid en de aanpak.

Waarmaken
De Strategische visie is zo ver uitgewerkt dat ook richting wordt gegeven aan hoe de ambities waargemaakt moeten worden. Of het nu gaat om de organisatie, de werkwijze, de samenwerking met Avri, alle aspecten passeren de revue, waarmee een belangrijke opmaat is gegeven voor de uitvoering. Hierbij kunnen de financiële aspecten vanzelfsprekend niet achterwege blijven. ViSchi heeft een zero based begroting gemaakt voor het integraal beheer en geanalyseerd in hoeverre de beschikbare middelen volstaan. Dat is nog niet het geval, dus er moet nog een slag worden geslagen om voldoende geld beschikbaar te maken voor al het dagelijks, periodiek en groot onderhoud.

Tevredenheid
Inmiddels is de Strategische Beheervisie opgeleverd en is deze gepresenteerd aan het college en de raadscommissie. De tevredenheid overheerst bij hen over het inzicht dat de beheervisie geeft en het toekomstbeeld dat er daarin wordt geschetst. Wijkgericht werken, gedifferentieerde onderhoudsniveaus, verbetering van de samenwerking met Avri, alle aspecten worden gewaardeerd. ViSchi kijkt dan ook met gepaste trots terug op het proces, dat werd gekenmerkt door een zeer nauwe betrokkenheid van alle in- en externe stakeholders en actoren. Ook het eindresultaat mag er zijn, zie alleen al bijgaande publieksversie die een goed beeld geeft van de visie.

Bel voor meer informatie Martin Visser (06 13602506) of Wilco van Schie (06 20831071).

Naar het overzicht