Gebiedscoördinator Krachtenbundeling Smart Mobility

14 februari 2020

De Krachtenbundeling

Smart Mobility biedt digitale innovaties die bijdragen aan de mobiliteitstransitie die op dit moment plaatsvindt. Kenmerkend aan transities is dat ze complex zijn; dit vraagt om een fundamenteel andere werkwijze waarbij overheden, bedrijven en kennisinstellingen moeten samenwerken. De Krachtenbundeling voorziet in een deel hiervan: Rijk, provincies, G5 en de metropool- en vervoerregio’s bundelen hun krachten om impact te bereiken met Smart Mobility.

De Krachtenbundeling is ontstaan vanuit het idee dat de verschillende overheden te versnipperd, vrijblijvend en kleinschalig opereerden. De hierin beoogde bundeling van de krachten tussen genoemde overheden richt zich op het bereiken van impact met Smart Mobility. Hiertoe is namelijk massa nodig, maar ook aanpassing in de reguliere werkwijzen in alle bestuurslagen.

De clusters binnen de Krachtenbundeling

Iedere overheid heeft hierbij zijn eigen rol en verantwoordelijkheid en er is ruimte voor verschillen. Verschillen in behoeften, doelgroepen en toepassing in de lokale context. De gezamenlijke ambities zijn ingedeeld in drie clusters:

  • Digitaal op orde & reiziger digitaal beschermd
  • Toename gebruik bestaande slimme diensten
  • Verantwoorde introductie nieuwe generatie voertuigen & Mobility as a Service

Transities brengen met zich mee dat er andere competenties en andere kennis nodig zijn dan we tot nu toe gewend waren. Vanuit deze optiek is er dan ook de Gezamenlijke Human Capital Agenda in de Krachtenbundeling opgenomen. De eerder genoemde bundels zijn op hun beurt weer uitgewerkt in sub-bundels.

Samenwerkingsprincipes

In de Krachtenbundeling worden 4 samenwerkingsprincipes gehanteerd:

  • We werken als één overheid - richting de markt en de reiziger
  • We pakken het slim aan - op de juiste plek en schaal en niet dubbel
  • We leren samen - delen van kennis en beslisinfo
  • We kunnen het aan - organisatie en competentie

Gebiedscoördinatoren

De Gebiedscoördinatoren vormen de aanspreekpunten binnen de landsdelen naar de Smart Mobility mensen in het landsdeel enerzijds en IenW en andere landsdelen anderzijds. Om overzicht te bieden en afstemming te organiseren tussen de landsdelen, werkgroepen van de sub-bundels stemmen de Gebiedscoördinatoren van de verschillende landsdelen frequent af met de coördinator van IenW en met de bundeltrekkers.

De Gebiedscoördinator is de spin in het web, legt de verbinding naar de Krachtenbundeling en verhoudt zich direct en indirect tot diverse gremia. Belangrijkste rol ligt in het koppelen van de initiatieven in de regio naar de sub-bundels en omgekeerd het “terugbrengen” van de activiteiten en resultaten uit de sub-bundels naar de regio. Vanuit die rol kan de gebiedscoördinator peilen waar de verschillende spelers in de regio hun prioriteit stellen en welke behoefte dat genereert naar de Krachtenbundeling. Tevens kan daarbij worden bepaald op welke manier de regio in de voor hen prioritaire bundels zelf inzet pleegt door inzet van expertise en dergelijke.

Opdracht

Eigenlijk verbindt onze opdracht de diverse regio’s binnen het landsdeel Noordwest. De provincies Flevoland, Noord-Holland (c.q. het MRA-gebied) en Utrecht vormen samen het landsdeel Noordwest. Waar ViSchi in eerste instantie de rol van Gebiedscoördinator Krachtenbundeling vervulde als onderdeel van het MRA-Platform Smart Mobility, hebben de provincie en gemeente Utrecht ook hun vertrouwen uitgesproken en vervult ViSchi nu ook deze rol voor dat deel van het landsdeel. Wij zijn de partijen erkentelijk voor het feit dat zij zo veel vertrouwen hebben in onze dienstverlening dat wij voor het gehele landsdeel Noordwest als Gebiedscoördinator Krachtenbundeling mogen optreden.

Bel voor meer informatie Martin Visser (06 13602506).

Naar het overzicht