Thematrekker Digitale & Fysieke Infrastructuur voor het MRA-Platform Smart Mobility

14 februari 2020

Smart Mobility in de MRA

De Metropoolregio Amsterdam is een belangrijke economische motor binnen Nederland. De komende twintig tot dertig jaar blijft de MRA groeien: er wordt nog flink gebouwd en het toerisme en ook de bedrijvigheid nemen nog fors toe. Dat stelt steeds hogere eisen aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van de metropool. Smart Mobility-oplossingen helpen om personen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de steeds drukkere MRA te bewegen. Voor de hele regio: van drukke, oude binnensteden tot landelijke gebieden.

Het MRA-Platform Smart Mobility

Het MRA-Platform wil een belangrijke rol spelen in de mobiliteitstransitie waarin we verkeren en op die wijze de Metropoolregio Amsterdam voorbereiden op de mobiliteit van de toekomst. Het is de bedoeling dat Smart Mobility oplossingen en -toepassingen in de regio worden aangejaagd die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen: Smart Mobility is immers geen doel op zich. Het programma focust op 5 thema’s: Data, Digitale en Fysieke infrastructuur, Logistiek, Gebiedsontwikkeling en Mobility as a Service (MaaS).

Triple helix

Het MRA programma Smart Mobility is een triple helix-programma, wat betekent dat overheid, markt en kennisinstellingen actief met elkaar samenwerken. De opdrachtgevers bestaan uit de provincies Noord Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, Johan Cruijff Arena, Schiphol, AMS institute en de Amsterdam Economic Board.

Werkwijze

Het Platform richt zich met name op het aanjagen van kansrijke slimme mobiliteitstoepassingen in de MRA. Denk aan kennisopbouw over dit onderwerp en het verbinden van deskundigen met mensen met vragen. Het op toegankelijke wijze doorgeven hiervan aan alle partners krijgt daarbij veel aandacht. Hetzelfde geldt voor het creëren van randvoorwaarden om slimme mobiliteitstoepassingen daadwerkelijk in de praktijk uit te rollen. Daarbij hoort ook het initiëren en uitvoeren van onderzoeken en het ontwikkelen van algemeen toepasbare producten zoals bijvoorbeeld de Toekomstradar. Het programmateam faciliteert hiermee MRA-partners bij het uitvoeren van projecten.

Digitale & Fysieke Infrastructuur

Smart Mobility verandert de kijk op verkeersmanagement. De toepassing van smart mobility-innovaties kan in belangrijke mate bijdragen aan het optimaliseren van verkeersstromen door op nieuwe manieren te sturen op toegang, snelheid en duurzaamheid. Met het thema Digitale & Fysieke Infrastructuur volgen we alle ontwikkelingen op dit gebied en creëren we overzicht in de gevolgen ervan op wegontwerp en assetmanagement. Want de mobiliteitstransitie waarin Nederland zich bevindt vraagt om een fundamentele andere werkwijze. En daar bieden wij handvatten voor.

Toekomstradar

Een mooie tool die we ontwikkeld hebben is de zogenaamde Toekomstradar (zie link). Deze Toekomstradar biedt zicht op actuele ontwikkelingen, deelt achtergrondinformatie en geeft praktijkvoorbeelden. Met de Toekomstradar kunnen beheerders gefundeerde keuzes maken over investeringen in de realisatie van nieuwe assets en het beheer van bestaande voorzieningen. De komende tijd werken we aan het uitbreiden van de tool met andere assets en blijven we de tool updaten.

Opdracht
Onze opdracht richt zich op diverse onderwerpen c.q. aspecten. Het belangsrijkste onderdeel wordt gevormd door het vervullen van de rol van Thematrekker Digitale & Fysieke Infrastructuur. Belangrijkste taken hierbij zijn:

  • Overzicht en inzicht hebben op het gebied van de vele aspecten die een rol spelen binnen de Smart Mobility oplossingen met betrekking tot verkeers- en assetmanagement in de breedste zin van het woord
  • Kennis ontwikkeling en kennis uitdragen aan de MRA partners
  • Kansen signaleren en initiatieven nemen
  • Verbinden

Daarnaast worden we betrokken bij allerlei onderwerpen waar (al dan niet tijdelijk) extra inzet op nodig is en fungeren we als klankbord voor de programmamanager.

Bel voor meer informatie Martin Visser (06 13602506).

Naar het overzicht