Afronding opdracht Programmamanagement Smart Mobility Flevoland

18 oktober 2019

Smart Mobility

Om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland te versterken volstaan de traditionele oplossingen, zoals de aanleg van nieuwe wegen, niet meer. Daarom willen we de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën benutten, waarvan de ontwikkelingen op dit moment bijzonder snel gaan. De inzet van deze innovatieve ICT-oplossingen noemen we Smart Mobility.

Provincie Flevoland en Smart Mobility

Smart Mobility staat volop in de belangstelling, mede doordat Smart Mobility vaak in één adem wordt genoemd met de zelfrijdende auto. Die technologische ontwikkeling kan een grote impact gaan hebben op de samenleving. Grote veranderingen in werkgelegenheid, economie en sociale cohesie worden voorzien.

Maar Smart Mobility is meer. Ook een burgerinitiatief dat zich richt op het verbeteren van de bereikbaarheid van landelijke gebieden, door de vraag naar vervoer via een smartphone applicatie aan de vervoermogelijkheden te koppelen, is een goed voorbeeld van Smart Mobility. Het hele spectrum van Smart Mobility mogelijkheden en toepassingen grijpt in op mobiliteit in al zijn geledingen en daarmee op de samenleving in zijn geheel en de economie in het bijzonder. Om die reden wil de provincie Flevoland invulling geven aan Smart Mobility in Flevoland. In 2017 is het Actieplan daartoe vastgesteld en sinds die tijd heeft ViSchi namens Flevoland het programmamanagement hiervoor mogen uitvoeren.

Actieplan Smart Mobility

De provincie Flevoland richt zich met Smart Mobility op de unieke kansen voor de provincie en heeft een Actieplan opgesteld om haar ambities waar te maken. Dat Actieplan kent 8 sporen.
1. Samen sta je sterker
2. Living Learning Labs op het platteland
3. Evenementen trekken aan
4. Talking Flevoland
5. LAB-Testcentrum
6. Flypod
7. Smart Energy
8. Logistieke innovatie

Flevoland Mobility Lab

Gedurende afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet om de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling van de provincie middels innovatieve oplossingen te verhogen en te borgen. Begin 2019 is met het Flevoland Mobility Lab hier nog eens een extra impuls aan gegeven. Ruim honderd deelnemers van diverse overheden, kennisinstellingen en marktpartijen hebben elkaar in de sessies gevonden en hebben 15(!) projectvoorstellen ingediend. De door de jury uitverkoren projecten zijn stuk voor stuk opgepakt en inmiddels is een drietal projecten volop in uitvoering.

Overdracht aan de lijn

De stappen die zo zijn gezet dragen bij aan de innovatie die met Smart Mobility moeten worden gezet om Nederland bereikbaar en leefbaar te houden. ViSchi is er trots op dat de provincie Flevoland haar het programmamanagement op het dossier Smart Mobility heeft toevertrouwd. Nu de capaciteit intern beschikbaar is zijn de taken en verantwoordelijkheden per 1 oktober in de lijn belegd en door ons overgedragen.

Bel voor meer informatie Martin Visser (06 13602506).

Naar het overzicht